Turkish-HOWTO

Next Previous Contents v1.0, 21 September 1999

Bu belge, Linux iþletim sistemi altýndaki Türkçe sorunlarýna çözüm getirmek amacýyla, mevcut Türkçe desteðinin nasýl kullanýlabileceðini anlatýyor.

1. Giriþ

2. HOWTO belgeleri

  • 2.1 Tüm HOWTO belgelerini nerede bulabilirim?

3. Klavye ayarlarý

  • 3.1 Klavye tuþ takýmý yüklenmesi
  • 3.2 Bu tuþtakýmlarýný nerede bulabilirim?

4. Metin ekran (konsol) yazýtiplerinin yüklenmesi

5. Çeþitli uygulamalarda Türkçe kullanýmý

6. Zaman dilimi ayarlarý

7. X Window desteði

8. Yapýlacaklar

Next Previous Contents

READ  BogoMips mini-Howto: How to determine what the current BogoMips rating is